CHỨNG NHẬN KHÁC

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

 

FUTURARC GREEN LEADERSHIP AWARD 2012

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ÔNG NGHIÊM THẾ THÔNG-GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THẾ MINH ĐÃ ĐẠT GIẢI THƯỞNG TOP 100 NHÀ LÃNH ĐẠO GIỎI NĂM 2014

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THẾ MINH  ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM  NĂM 2015

 

BẢNG VÀNG   NĂM 2015