HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

        Công ty TNHH Xây Dựng và Xây Lắp Điện Thế Minh đã áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đã được Công Ty QMS Certification Services kiểm tra đánh giá vào ngày 23/03/2018 và cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015 ngày 23 tháng 03 năm 2018 theo giấy chứng nhận Số 017-02175-Q. Đính kèm: