CHÍNH SÁCH AN TOÀN LAO ĐỘNG

 Với quan niệm con người là vốn quý của Công Ty và Xã Hội, nên Công Ty TNHH Xây Dựng và Xây Lắp Điện Thế Minh đã đặt vấn đề An Toàn Lao Động lên hàng đầu. Và cũng vì tầm quan trọng của An Toàn Lao Động nên Công Ty đã “luật hóa” Chính Sách An Toàn Lao Động bằng việc ban hành “Quy Chế An Toàn Lao Động” trong đó quy định rõ:

 Tổ chức Hệ Thống An Toàn Lao Động của Công Ty với một kỹ sư An Toàn Lao Động làm Quản Lý An Toàn Lao Động cho mọi hoạt động của Công Ty;

  • Cam kết của Ban Lãnh Đạo Công Ty về thực hiện Chính Sách An Toàn Lao Động;
  • Nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban và cá nhân trong việc thực hiện chính sách An Toàn Lao Động

 

 (Xem chi tiết trong “QUY CHẾ AN TOÀN LAO ĐỘNG” của Công Ty ban hành ngày 01/10/2012, bên phần Danh mục Tài Liệu.)

 

                     


Đối tác khách hàng